Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της εταιρείας ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ100-Δ42
Α.Π.οικ. 171536 / Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 

Θέµα : Μη  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  την κατασκευή  και λειτουργία  του  έργου:  «Αιολικό   Πάρκο  ισχύος  26MW της εταιρείας  ‘‘Gamesa  Α.Ε.’’   στη  θέση  ‘‘Συκιές’’  του  ∆ήµου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου ».
Έχοντας υπόψη:
.....................................................................................................................................

Α π ο φ ασ ί ζ ο υ µ ε
Την µη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της ετ. ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του ∆ήµου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας,  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  »,  λόγω  της  έµµεσης  βλάβης  ,  σε σηµαντικό  αριθµό  αρχαιολογικών  χώρων,  θέσεων  και  µνηµείων  που
βρίσκονται  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου,  καθώς  και  για  λόγους προστασίας  του  ευρύτερου  αρχαιολογικού  τοπίου,  όπως αναφέρει  το   36 σχετικό  έγγραφο  της  παρούσης  της  ∆/νσης  Προϊστορικών  &  Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, καθώς  επίσης  για  λόγους  προστασίας  του  αλώβητου  ορεινού  όγκου  των Γερανείων Όρεων (δηµόσιο ελατοδάσος) από έργα (δρόµους κ.λ.π.) που θα υποβάθµιζαν τον ορεινό όγκο και φυσικό πόρο του Νοµού (33 σχετικό).


∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης:
Η επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση της παρούσας  απόφασης, γίνεται
µε  την  ανάρτησή  της  στον  δικτυακό  τόπο,  στην  δικτυακή  διεύθυνση
aepo.ypeka.gr (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19
α του ν.4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε αριθµ. 21398/12, ΦΕΚ 1470/Β/2012) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου